Чланарина

УСЛОВИ ЗА ЧЛАНСТВО У БИБЛИОТЕЦИ

Приликом уписа у Библиотеку читалац је дужан да поред уписнине донесе и личну карту, а ученици ђачку књижицу. Од плаћања чланарине изузете су сљедеће категорије корисника:

 • породице погинулих бораца (уз предочење документације)
 • ратни војни инвалиди
 • незапослена лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске уз достављање потврде коју је издао Завод за запошљавање
 • дјеца предшколског узраста
 • ученици основних школа
 • пензионисани радници Матичне библиотеке и пензионисани библиотекари
 • чланови Градске организације слијепих и слабовидих лица Источно Сарајево
 • чланови Удружења књижевника РС – подружница Сарајевско – романијске регије
 • студенти Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву – одсјек за Свјетску књижевност и библиотекарство ( на основу споразума од 28.02.2008. године )

  

Р.Б.

Назив услуге

Цијена у КМ

 

Услуге библиотеке

 

 1.  

Годишња чланарина

15,00

 1.  

Годишња чланарина за пензионере ( уз предочење чека од пензије )

5,00

 1.  

Годишња чланарина за колективни упис од најмање 10 корисника ( само уз овјерен списак радника или ученика које је овјерило предузеће или школа )

5,00

 1.  

Годишња чланарина за стране држављане

30,00

 1.  

Издавања дупликата чланске карте

1,00

 1.  

Резервација књиге ( плаћа се приликом преузимања књиге )

1,00

 1.  

Накнада за кашњење у враћању књиге до 30 дана по књизи

2,00

 1.  

Накнада за кашњење у враћању књиге до 60 дана по књизи

4,00

 1.  

Прва опомена за невраћену књигу

3,00

 1.  

Друга опомена за невраћену књигу

6,00

 1.  

Класификација магистарских и докторских радова

20,00

 1.  

Међубиблиотечка позајмица по наруџби до 3 библиографске јединице у коју су урачунати и трошкови ПТТ саобраћаја

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сваки читалац може узети три књиге у одјељењу Белетристике које може задржати на читању 20 дана.

Поред тога, читалац може узети и двије књиге у одјељењу Стручне књиге и задржати их на читању 20 дана.

У одјељењу Стране књиге читалац може узети двије књиге на читање и задржати их на читању 20 дана.

Уколико читалац није прочитао књиге у одређеном периоду дужан је исте вратити или продужити на даље читање, али највише до 20 дана.

Лектирама, књигама које су на резервацији и некњижној библиотечој грађи не може се продужавати рок за враћање.

Из одјељења Периодике није могуће изнијети примјерке периодичних публикација осим уз одобрење директора или лица које он овласти на период до 15 дана.

Ван Библиотеке се не издаје сљедећa библиотечкa грађа:

 • старе и ријетке књиге као и публикације које имају својство културног добра
 • рукописна и архивска грађа
 • периодичне публикације
 • општа информативна дјела ( енциклопедије, лексикони, ријечници, библиографије, приручници и сл.)
 • докторске дисертације, магистарски радови и семинарски постдипломски радови
 • издања у ограниченом броју примјерака
 • јубиларна и друга значајна издања
 • скупоцјена издања
 • оштећене публикације
 • аудио – визуелни материјал
 • електронске публикације 

У изузетним случајевима као што су рад на уџбенику, пројекту, докторској тези, магистарском и сличном раду директор може, на основу образложеног захтјева  одобрити посудбу већег броја библиотечког материјала укључујући и материјал из члана 4. овог правилника, али не више од 10 библиотечких јединица.

Приликом уписа радник Библиотеке је дужан да од кориснкика узме сљедеће податке: презиме, име једног родитеља, име, ЈМБ, број личне карте, аресу становања, бројеве телефона (фиксних и мобилних), занимање и адресу електронске поште (ако је корисник има).

Радник Библиотеке је дужан да кориснику изда чланску карту са уписаним именом и презименом и бројем који се додјељује кориснику за текућу годину, и признаницу о плаћеној уписнини.

Радник који ради у Библиотеци дужан је да да одговарајућу информацију кориснику библиотечке грађе, а у случају да нема одговарајуће грађе дужан је да по могућности упути корисника гдје може наћи одговарајућу грађу.

Уколико читалац изгуби позајмљену књигу дужан је да набави по могућности исту, а уколико то не може дужан је донијети другу одговарајућу књигу умјесто изгубљене, односно надокнадити вриједност књиге по тржишној вриједности.

Уколико читалац не врати књигу у остављеном року наплатиће му се накнада за невраћене књиге.

Приликом уписа читалаца у Библиотеку за текућу годину радник Библиотеке је дужан да утврди да ли читалац има обавеза према Библиотеци из протеклог периода (невраћене књиге, неплаћене казне и др.).

Забрањено је свако оштећивање и цијепање библиотечке грађе, шарање и писање по књигама и библиотечкој грађи.

Ако читалац оштети књигу приликом читања сносиће трошкове поправка исте.

Читаоци су дужни да поштују кућни ред Библиотеке те да својим понашањем не ометају рад других читалаца и радника Библиотеке.

Читаоци Библиотеке имају право да стављају примједбе на рад радника Библиотеке.

Приговор се може поднијети писмено или усмено и подноси се директору Библиотеке. 

Библиотека набавља књиге и другу библиотечку грађу куповином, донаторством, поклонима, завештањем, из накнада које плаћају читаоци за упис, оштећење или изгубљену библиотечку грађу и на друге начине у оквиру свог пословања.

Контакт

Стефана Немање 6
71123 Источно Сарајево
Тел: 057 340 305
Факс: 057 320 670
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ЈИБ: 4400545020001